previous                                  next

Sorbettini
by Nikki Dilbeck

12 x 12 inches
Acrylic